ریپورتاژ آگهی
موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی

موزه مردم شناسی و دریانوردی بندركنگ كه توسط افراد خیر، ناخداها و جاشوهای این بندر تاسیس شده است كه در این موزه وسایل و نقشه هایی كه ناخداها و جاشوها در زمان دریانوردی از آنها استفاده می كردند به معرض نمایش در آمده است.
  • 1400/11/09
  • استان : هرمزگان
  • شهر : بندر كنگ
  • دسته : مناطق تفریحی ایران
آدرس : بندركنگ
تلفن : 66059000-021

وزه مردم شناسی و دریانوردی بندركنگ كه توسط افراد خیر، ناخداها و جاشوهای این بندر تاسیس شده است كه در این موزه وسایل و نقشه هایی كه ناخداها و جاشوها در زمان دریانوردی از آنها استفاده می كردند به معرض نمایش در آمده است.

موزه مردم شناسی-UYVfKIwhDk

موزه مردم شناسی-drFUJtZ0y9

موزه مردم شناسی-4iEYegBKom

موزه مردم شناسی-ZM33Lt6pog

موزه مردم شناسی-SL2VudA43V

موزه مردم شناسی-i93pGP6Ttc

موزه مردم شناسی-wy7NJ8ycUi

موزه مردم شناسی-U80qg6DoHH

موزه مردم شناسی-2JVSn4bicR

موزه مردم شناسی-qbP99QUPmM

موزه مردم شناسی-M3TecDjiK2

موزه مردم شناسی-t6Q5orbfNM

موزه مردم شناسی-vw6T5Zq8aT

موزه مردم شناسی-YdS6ddV1tq